Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug beginnen om 10.00 uur. 

Wekelijks zijn deze tot en met eind december in de Brugkerk.

In de Reestkerk zijn de diensten weer vanaf 1 januari tot en met 30 april 2024.

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.
               
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Kinderen :

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Het grootste teken, ons gegeven

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.” Openbaring 12: 1

Het boek Openbaring is actueel in de onrust van deze tijd. Er wordt strijd geleverd tussen goed en kwaad. Het gaat er in dit Bijbelboek soms ook beestachtig aan toe hoe de oorlogen worden gevoerd. In onze tijd worden ook de grenzen van het toelaatbare in de zin van ‘oorlogsrecht’ gezocht en soms gaat het er ook overheen. Midden in de onrust van de wereld wordt een Kind geboren. Die geboorte is het teken van Gods liefde voor een liefdeloze aarde.

Als Christus geboren wordt, staan de zon, de maan en de sterren om hem heen. Om hem en Maria, zijn moeder. Christus staat in het hart van het heelal. Als Hij geboren wordt, wijst een ster de plaats aan. De hemel verheugt zich in Jezus’ geboren. Wij horen de engelen al zingen, “Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde in mensen een welbehagen.” En ook de aarde had uitgezien naar de komst van de Messias. De twaalf sterren vertegenwoordigen ook de twaalf stammen van Israël, het volk dat toeleefde naar de komst van de Messias.

Maar niet iedereen is blij met dit Kind. Er is in Openbaring 12 sprake van een draak, die met opengesperde bek staat te wachten op de geboorte van dit Kind. We kunnen denken aan koning Herodes, die de kindermoord in Bethlehem op zijn geweten heeft. Hoe vaak zijn de kinderen niet de dupe in oorlogen?

Matteüs schrijft woorden van de profeet Jeremia: “Er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.” (Matt. 2: 18)

Het boek Openbaring draait ook om de Romeinse keizer Nero, de nietsontziende slechte keizer, die er niet voor terugdeinsde de stad Rome in lichterlaaie te zetten. Gaat de draak het dan toch winnen?

In Openbaring 12 wordt de vrouw door God onderhouden en beschermd en het Kind wordt weggevoerd naar Gods troon. Dit Kind is door de draak niet beet te nemen, zoals de evangelist Johannes zo duidelijk schreef: “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” (Joh.1: 5).

En dáárom is de draak, de Satan, ook zo razend en woedend. Nu hij weet, dat Christus overwonnen heeft.

Hij weet dat aan Christus, aan dit Kind, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Satan slaat in blinde woede alles kort en klein.

Veel mensen denken daarom, dat het kwaad het in deze wereld voor het zeggen heeft. Maar de duivel zélf weet beter. Hij is de machteloze; hij heeft het spel al verloren. “Want een Kind is geboren, een zoon ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jes. 9: 5) Daarom kunnen wij vandaag, ook al is er in de wereld om ons heen nog zoveel onheil, ook al is er in ons eigen hart nog zoveel onvrede, tóch Kerstfeest vieren. Vrede op aarde!

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. -- 1 Petrus 2:25