Nieuws uit de gemeente

Bericht vanuit de diaconie

Overstromingsramp  Limburg

22/7/2021

Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld om een bijdrage te doen voor de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg.

U heeft ongetwijfeld de beelden gezien ,de  berichten gelezen over de overstromingen in Limburg.  De landelijke overheid en verzekeringen bieden hulp bij leningen van de nood en dekken van schade aan huizen en bedrijven. Maar er blijft nog veel  nood over door de gevolgen van deze ramp. Het Nationaal Rampenfond bied van hieruit hulp

Als  diaconie hebben wij besloten een gift over te maken van 250,00.  Wij bevelen de actie van het Nationaal Rampenfond dan ook van harte aan. Kom in actie voor de slachtoffers van deze ramp.

Giften kunnen worden overgemaakt via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777  Voor meer informatie zie; https://nationaalrampenfonds.nl/

Kerk-zijn in 2025

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug loopt af. Tijd voor bezinning op de toekomst van onze kerk. Dat vraagt om samen goed na te denken over hoe onze gemeente een aansprekende gemeente kan zijn en blijven. Hiervoor is een werkgroep gevormd die zich hierover gaat bezinnen. In dit bezinningsproces worden gemeenteleden uitdrukkelijk meegenomen. De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Maartje Bruins, Loes Dunning, Jan Oosterkamp, Bé Poolman, Elise Reinink, Ilse v/d Veen en ds. Remko Veldman. De werkgroep wordt professioneel ondersteund door Tineke Klei Kerkenwerk. Bij de installatie van de werkgroep op woensdag 9 juni, las de voorzitter van de kerkenraad ter inspiratie het volgende gedicht:

Kerkdiensten zonder aanmelding

Hoe zullen de kerkdiensten bezocht worden, als alles weer “normaal” is? Deze vraag wordt binnen de kerkenraad nog weleens gesteld. Langzaam gaan we richting normaal. De mondkapjes hoeven sinds kort niet meer op. De 1½ meter blijft nog wel van toepassing. Ook moet je jouw naam bij binnenkomst noteren. Dat betekent dat er ruim 60 personen de dienst kunnen bijwonen. Zolang we, wegens de vakantie van ds. Remko, nog gastpredikanten hebben, laten we het binnen zingen achterwege. Misschien dat dat vanaf 25 juli ook weer mogelijk is. Ondanks de nog geldende beperkingen goede diensten toegewenst.

Van het college van diakenen

Bootreisje 60-plussers

Als diaconie proberen we ieder jaar een uitgaansdag te organiseren voor de 60-plussers van onze gemeente.

Zo bezochten we met ca. 50 personen in 2019 het gevangenisdorp Veenhuizen. We hebben een bijzondere mooie en leerzame dag gehad, waar we allemaal met heel veel voldoening op hebben kunnen terugkijken.

Onze voornemens waren om ook in 2020 een dag te organiseren, alleen corona gooide roet in het eten en konden we niets doen. Helaas, het was niet mogelijk.

Toch nemen we ons voor dit jaar wel iets te organiseren, mits er vanwege coronaontwikkelingen geen belemmeringen zullen zijn en dat is eigenlijk nog een beetje ongewis. Niemand weet wat de toekomst ons zal brengen. Maar gezien de huidige ontwikkelingen durven we het aan om – samen met u  –  een dagje op stap te gaan.

Ambtsdragers gezocht

In een vorige editie van het kerkblad heeft u kunnen lezen dat een aantal kerkenraadsleden aftredend zijn. We willen het werk in deze gemeente graag door laten gaan en zijn dan ook op zoek naar gemeenteleden die het stokje van hen willen overnemen. Alleen met elkaar kunnen we onze gemeente draaiende houden! Op korte termijn betreft het nu nog de vacatures van  jeugdouderling en scriba.
Daarvoor hebben wij uw steun en hulp nodig. 

Om u een indruk te geven van wat het werk inhoudt hebben we de huidige ambtsdragers gevraagd een korte beschrijving te geven. Hieronder leest u hoe zij hun taak beleven.

Jeugdouderling
Als jeugdouderling ben je actief betrokken bij de jeugd van onze gemeente. Je organiseert, coördineert en bent (eventueel) betrokken bij activiteiten voor de jeugd. De jeugdouderling zorgt samen met de andere ambtsdragers ervoor dat de stem van de jeugd wordt gehoord in de kerkenraad en in de gemeente. En de jeugd is onze toekomst!

Scriba
Als scriba ben je ‘de secretaris’ van de gemeente en verzorg je een belangrijk deel van de communicatie. Het verzamelen van de post gebeurt grotendeels via de mail. Je maakt deel uit van het moderamen en bereidt de vergaderingen van moderamen en kerkenraad voor. Dat is gemiddeld eens per maand. Naast deze administratieve werkzaamheden mag je samen met de andere kerkenraadsleden nadenken over de toekomst van onze gemeente en het beleid mee vormgeven. In deze tijd waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt, is dat een boeiende klus! 

Bijbeltekst van de dag

  • Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. -- 2 Timoteus 2:11-13