Nieuws uit de gemeente

Kerkdiensten met 30 personen

Vanaf donderdag 13 mei (Hemelvaart) gaan we weer kerkdiensten houden waarbij 30

gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Men moet zich vooraf opgeven bij ds. Veldman,

telefonisch of via de mail. De regels (1½ m, mondkapje bij binnenkomst, niet zingen) blijven

van kracht. Van harte welkom!

13 mei Hemelvaartsdag

Op donderdag 13 mei is er om 9.30 uur in De Reestkerk een dienst. Deze kan ook online gevolgd worden. Voorganger: Ds. R.H. Veldman; Organist: Freddy Bruins; Ouderling: Hermien Katoele;  Lector: Bea Buiter; Koster: Gé Dingerink.

Nederlands Bijbelgenootschap mei 2021

Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek’

‘Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg’, zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekentenissen. ‘De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: ‘Wat zegt het mij?’

‘Ik kan en wil niet zonder de Bijbel leven’, aldus Geel. ‘Het geeft me grond onder de voeten.’ Ze vertelt in de podcast een jeugdherinnering. Als tienjarig kind maakte ze een autorit door de miljoenenstad Jakarta, tussen druk toeterende auto’s. De paniek sloeg toe en ze herinnerde zichzelf aan een uitspraak van God in de Bijbel: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.’ Dat hielp. Terugkijkend daarop zegt Geel: ‘De Bijbel helpt je om voorbij je eigen angst te komen.’

Gratis boekje voor luisteraars

Voor veel mensen die het nog nooit hebben opengeslagen is het een verrassender boek dan ze denken’, meent Geel. ‘In mijn essay Vele kamers - Mijn weg door de Bijbel heb ik vorig jaar opgeschreven wat de Bijbel met mij heeft gedaan. Als je de Bijbel nog nooit hebt ingezien, kan mijn boekje je misschien prikkelen om dat eens te proberen. En begin dan maar bij het begin, bij het scheppingsverhaal.’

BN’ers over hun weg met de Bijbel

In Bijbelbekentenissen vertellen bekende (christelijke) Nederlanders aan het Nederlands Bijbelgenootschap hoe zij hiermee omgaan.

Bijbelbekentenissen is te beluisteren op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts.

De podcast sluit aan bij het zelfhulpboek Lees je Bijbel van Corien Oranje, dat recent verscheen bij het NBG.

Ambtsdragers gezocht

In de vorige editie van het kerkblad heeft u kunnen lezen dat binnenkort een aantal kerkenraadsleden aftredend is. We willen het werk in deze gemeente graag door laten gaan en zijn dan ook op zoek naar gemeenteleden die het stokje van hen willen overnemen. Alleen met elkaar kunnen we onze gemeente draaiende houden! Op korte termijn betreft het de vacatures van  jeugdouderling, kerkrentmeester, ouderling Vreugde & Verdriet en scriba.
Daarvoor hebben wij uw steun en hulp nodig. Bij het kerkblad is een keuzebriefje bijgevoegd waarin we u vragen mee te denken en aan te geven wie u geschikt acht voor de vacatures. De inlevermogelijkheden staan op het briefje.

Om u een indruk te geven van wat het werk inhoudt hebben we de huidige ambtsdragers gevraagd een korte beschrijving te geven. Hieronder leest u hoe zij hun taak beleven.

Jeugdouderling
Als jeugdouderling ben je actief betrokken bij de jeugd van onze gemeente. Je organiseert, coördineert en bent (eventueel) betrokken bij activiteiten voor de jeugd. De jeugdouderling zorgt samen met de andere ambtsdragers ervoor dat de stem van de jeugd wordt gehoord in de kerkenraad en in de gemeente. En de jeugd is onze toekomst!

Kerkrentmeester
Als kerkrentmeester beheer je de goederen en middelen van onze gemeente: Kerkrentmeesters zorgen ervoor dat de gebouwen in goede staat blijven en dat de financiële middelen op orde zijn. De grootste inkomstenbron van de kerk, de actie Kerkbalans is jaarlijks een belangrijke taak van dit college. De kerkrentmeesters zorgen er ook voor dat de vele vrijwilligers over de juiste materialen kunnen beschikken. Kortom, een interessante en veelzijdige taak binnen onze gemeente.

Ouderling vreugde en verdriet
Samen met de contactpersonen en de predikant mag je het pastoraat handen en voeten geven. Het is dankbaar werk! Je leert heel wat mensen kennen. Nieuw ingekomen gemeenteleden heet je welkom in onze gemeente. In blijde en verdrietige omstandigheden mag je naast mensen staan.  Aandacht geven aan hen die dat nodig hebben. Aandacht is voedsel voor de ziel, onmisbaar als de liefde! Het verrijkt je eigen leven, ook een “kleingelovige” kan het doen. Iets voor jou?

Scriba
Als scriba ben je ‘de secretaris’ van de gemeente en verzorg je een belangrijk deel van de communicatie. Het verzamelen van de post gebeurt grotendeels via de mail. Je maakt deel uit van het moderamen en bereidt de vergaderingen van moderamen en kerkenraad voor. Dat is gemiddeld eens per maand. Naast deze administratieve werkzaamheden mag je samen met de andere kerkenraadsleden nadenken over de toekomst van onze gemeente en het beleid mee vormgeven. In deze tijd waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt, is dat een boeiende klus! 

Van het college van diakenen

Een blik vol liefde! 

Vorig jaar april, mei zijn wij gestart met het rond laten gaan van “Een blik vol liefde”. De coronatijd gaat voor een ieder gepaard met beperkingen. Deze beperkingen kunnen leiden tot zorgen, spanning, stress. Dat was en is de reden voor “Een blik vol liefde”, een bakblik met wat lekkers, taart, cake etc. rond te laten gaan door de gemeente. We zijn benieuwd of de blikken nog steeds rondgaan. Wij horen dit graag. Hebt u een blik ontvangen en heeft u daar een mooi verhaal over dan mag u dat ook delen met ons, bijvoorbeeld door een stukje hierover in het kerkblad te schrijven.

Onlinevieringen nog zonder kerkgangers

Beste gemeenteleden,

Kerkdiensten vooralsnog nog steeds online

Een paar weken geleden, op 25 februari jl., liet de landelijke kerk weten dat zij de gemeentes iets meer ruimte wilden geven en gaven hen ter overweging om de erediensten weer open te stellen voor het toegestane aantal van 30 personen. Ds. René de Reuver, scriba van de PKN,  verzuchtte:  “Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof innen en uiten in het lied en God de lof zingen?” Hij voegt eraan toe: “Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent”. De kerkenraad heeft deze verantwoordelijkheid vertaald door de erediensten tot nader order online te laten verlopen en de randen van de mogelijkheden niet op te zoeken. We voelen dezelfde onmacht die ds. De Reuver beschrijft, maar voelen ook de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van gemeenteleden, predikant en ambtsdragers. Zeker nu we aan het begin van de derde golf te lijken staan. Helaas zijn daarmee ook de diensten in de Stille Week en met Pasen online. Daarbij zal de gemeente op diverse creatieve manieren wel actief worden betrokken. Op de Leef Mee en elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen.

Namens de kerkenraad, Bé Poolman (scriba)   

                                              

Bijbeltekst van de dag

  • Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde[…]